Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepassing van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke diensten zoals benoemd op deze website en disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Gebruik van Middle Point website

De informatie op deze website www.middlepoint.nl is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Middle Point BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Middle Point garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Middle Point BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer www.middlepoint.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Middle Point BV aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Middle Point niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Copyright

Middle Point BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via www.middlepoint.nl aangeboden copy (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Middle Point BV of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Middle Point BV behoudt zich het recht voor de op of via www.middlepoint.nl aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.